Schatting percentage export nederwiet door WODC

Het WODC onderzoek betreft schatting van het percentage van de in Nederland geteelde cannabis dat bestemd is voor de export afgerond op 2-12 2014, is nog niet naar de 2e kamer verzonden. Een reflectie over het onderzoek rond de ‘exportmythe’.

Het langverwachte rapport van het WODC staat online: http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2529-schhatting-vuan-het-percentage-van-de-in-nederland-geteelde-cannabis-dat-bestemd-is-voor-de-export.aspx met daarin een zogenaamde validatie van de ‘educated guess’ van 80 % van de wietteelt die bestemd is voor de export volgens onderzoek in opdracht van Min VenJ.

                                                              

 WODC.

Aannemelijk is dat het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum van het Ministerie van Veiligheid & Justitie de belastingdienst om data van de gedoogde verkoop bij coffeeshops heeft verzocht. De belastingdienst heft namelijk over de omzet van coffeeshops inkomstenbelasting en kan zodoende zicht krijgenop het volume van de gedoogde verkoop en de daartoe benodigde teelt. Om gedoogde verkoop mogelijk te maken is de teelt van cannabis namelijk noodzakelijk, obvious. Het gedogen van de teelt tbv gedoogde verkoop zou volgens Minister Opstelten geen zoden aan de dijk zetten bij de aanpak van klandestiene georganiseerde teelt, omdat die veelal voor de export bestemd zou zijn, zo luidt de argumentatie.

 

Douane.

Kamerleden hebben zich vast al afgevraagd als deze 80 % zou kloppen waarom er dan geen berichtgeving is over grote partijen inbeslag genomen, onderschepte cannabis door de douane wegens export?

Uit de berichtgeving vanwege een Wob-verzoek van 19-11 2014 bij de Douane over drugs inbeslag genomen via post & pakket-verzending kan ook niet een onderbouwing van de 80% exportdata worden vastgesteld, pdf. van data van de belastingdienst staan aangegveen zonder expliciet in & uitgaande posten.

Naast dat KRO Brandpunt & prof. Brouwer (RUG) al eerder vraagtekens hebben gezet bij de geldigheid van 80 % zijn er ook berichten van meer wietteelt in Duitsland, mogelijk vanwege het steeds repressievere cannabis-beleid in Nederland, waarbij huurders overigens in geval van wietteelt prompt uit huis worden gezet. En in België verplaatst naar België.

 

Validering.

Validiteit gaat om meten wat je wit weten volgens methodologie op de Universiteit. In het geval van een validering mbt de teelt tbv de export gaat het om het volume op gewicht & niet om het volume op economische waarde. Voor de kwestie in het kader van valide dataverzameling om een deugdelijke schatting het volume van gedoogde verkoop & de daartoe noodzakelijke teelt (tbv de scheiding der markten) aan te kunnen geven mbt de exportdata, is voor de belastingdienst van belang dat het heffen van inkomstenbelasting geldig is voor cannabis & non-cannabis tesamen; zoals de opbrengst door de verkoop van hasj & wiet versus cappuchino, vloeitjes & bijvoorbeeld een marge op de verkoop van kaartjes voor het traditionele Ballonnen-feest van Ruigoord. Data-verzameling via de omzet van coffeeshops geeft desgevolgs mogelijk een onbetrouwbaar beeld van het volume gedoogde verkoop, omdat de totale omzet zal moeten worden onderscheiden op de verkoop van non-cannabis en cannabis, waarbij bovendien zal moeten worden gekeken naar de menu-kaarten met prijzen per gram per cannabis-soortje, in de hoop dat de dagelijkse menu-kaarten nog voorhanden zijn om een realistische omvang op gewicht aan te kunnen geven.

Een andere optie is om coffeeshops te vragen naar het volume gedoogde verkoop over een periode; de vraag is of de kamer dat als valide zal beschouwen. Sommige coffeeshops hebben bovendien mogelijk te maken met lopende rechtszaken vanwege bijvoorbeeld inbeslagname & vervolging van een voorraad voor de gedoogde verkoop (als die boven de 500 gram gedoogde verkoop-norm uitkomt) die een realistische schatting ondoenlijk maakt. Met nog de kwestie of de gedoogde verkoop aan niet ingezetenen wel onder export kan worden geschaard; wat bijvoorbeeld te doen met de verdiscontering van data van weggegooide coffeeshops-grip-zakjes wiet in de plantenbakken van Schiphol & Eindhoven Airport?

 

Art 67 AWR.

De belastingdienst heeft door een reguliere administratieplicht van coffeeshops ‘inzage in de boeken’ bij controle op de omzet ivm het heffen van inkomstenbelastingen. Een kiene belastinginspecteur uit Eindhoven gaf aan in het kader van wet camulet-research dat een conforme nulmeting op grammen mogelijk is met de reguliere administratieplicht, omdat dan de dagelijkse begin en eindvoorraad kan worden vastgesteld. Aangezien de belastingdienst een uitvoeringsorgaan is kijken inspecteurs in het kader van het heffen van belastingen normaliter naar het economische volume mbt belastinginning. Een belastinginspecteur die data voor een valideringsonderzoek doet krijgt dan volgens jargon te maken met ‘een doelbinding doorbreking van de fiscaliteitstaak’ vanwege dataverzameling buiten de belastingheffing. Het belastingdienst-advies vervolgens betreft dat daartoe qua nulmeting op gewicht qua volume van cannabis door belastinginspecteurs een benodigde opdrachtgeving door een bevoegd bestuursorgaan aan de orde is, via de aanvraag van ontheffing art 67 AWR (Algemene Wet Rijksbelastingen) bij het Ministerie van Financiën bij de strekking van ‘een goede vervulling van een publiekrechtelijke taak’. Curieus genoeg is echter dat het WODC noch de kamer der staten generaal een bevoegd bestuursorgaan is (cnf. wet algemeen bestuursrecht art 1.1) als ik het wel heb.

Het WODC is vanwege research naar de implementatie van opiumwet 3b lid 2 (wet camulet) tbv een valide cannabis-etiket mbt gedoogde context wel tijdig schriftelijk geïnformeerd over de art 67 AWR mogelijkheid tbv valide dataverzameling mbt de validering van de teelt-export-data, waarbij het dan gaat om het gewicht en niet om de omzet-waarde; Zal Minister Opstelten met assistentie van het Ministerie van Financiën tbv de validiteit van de dataverzameling van het door de kamer verzochte validerings-onderzoek mogelijk via de VNG Burgemeesters en/of de Provinciale Staten om de ontheffing van art 67 AWR hebben gevraagd? Met dien verstande dat er vanwege uitbesteding aan bevoegde bestuursorganen bij een conforme nulmeting op grammen gedoogde cannabis (over een gekozen kwartaal is dat behapbaarder volgens de belastingdienst, zonder afbreuk te doen aan de validiteit) dan een minder strikte eindredactie door Veiligheid & Justitie betreft de valideringsrapportage teelt-exportdata mogelijk is. Dat zou in het kader van een deugdelijke verantwoording naar het parlement geen onoverkomelijke belemmering hoeven te impliceren voor de Minister.

 

Wiet telen heeft zijn prijs

Via de documentaire ‘wiet telen heeft zijn prijs‘ is het tbv de validering voor de hand liggend om oa de data van afgetapte electriciteitsdata vanwege klandestiene teelt met verdiscontering van drogen (curing) qua grams-opbrengsten te analyseren, naast en met een mogelijke overlap qua hennep-ruimingsdata (daarbij heeft de nationale ombudsman de Minister onlangs aangespoort tot een nauwkeurige verslaglegging mbt de ruimingsprocedure) inclusief de verdiscontering van aftappen van electriciteit voor andere doeleinden dan de kweek tov de gramsdata vanwege de conforme nulmeting bij coffeeshops (over een kwartaal vermenigvuldigd met 4 voor bijvoorbeeld de jaardata) ism en data-bestendiging door de belastingdienst, om zodoende een deugdelijke onderbouwing qua restpercentage vanwege de volume-data van teelt qua schatting mbt de export naar de kamer te kunnen overleggen.

– Als er i.o.v de Minister ook nog testen middels representatieve steekproef zijn gedaan om verzwaringsmaterialen bij de validerings-data aan te kunnen geven, omdat kunstmatige toevoegingen stikt gezien met oog op de betrouwbaarheid van de onderzoeksdata niet onder cannabis-teelt exportdata kunnen worden gerekend, kan de kamer daarover de Minister in ieder geval niet meer ter verantwoording roepen. 

 

Kamerleden staan met deze reflectie & het lezen van de WODC-valideringsrapportage hopelijk op scherp bij de beantwoording van de vraag:

Welke betekenis heeft de validiteit van validering door een schatting van exportdata betreft cannabis-teelt zonder dataverzameling op grammen gedoogde verkoop via & op advies van de belastingdienst?

 

Bij toezenden naar de kamer door de Minister van deze wodc-validering zal ik het rapport in ieder geval nader lezen met een aardig volume methodologische aandachtigheid.

 

Aldus drs. Hester Kooistra – humanisticus te Amsterdam.